Projekt
Fundacja Instytut Karpacki realizuje projekt

"Karpackie Centrum Inicjatyw Ekologicznych - Inkubator Technologiczny"
 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 3.: Kapitał dla Innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności Innowacyjnej

 
Cel strategiczny projektu

Cel strategiczny projektu to stworzenie samofinansującego się Inkubatora poprzez:

1.Powstanie dwóch przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych dostarczających na rynek urządzenia lub inne koncepcje pochodzące z Odnawialnych Źródeł    Energii. Instytut Karpacki – Inkubator Technologiczny obejmie od 20% do 49% udziałów.

2.Sprzedaż udziałów po około 5 latach, a przychód ze sprzedaży udziałów zostanie przekazany na dalszą działalność proinnowacyjną Inkubatora.
 
Cele szczegółowe

Cele szczegółowe projektu:

1.Założenie dwóch przedsiębiorstw związanych z urządzeniami lub innymi koncepcjami pochodzącymi z Odnawialnych  Źródeł  Energii osiągających ponadprzeciętne wyniki finansowe wynikające z faktu premii pioniera i lidera rynku.

2.Osiągniecie przez każde przedsiębiorstwo znacznej stopy zwrotu wartości całkowitego nakładu początkowego na przedsiębiorstwo w ramach preinkubacji i wartości wkładu, po okresie 5 lat.

3.Pozyskanie środków na finansowanie Inkubatora dzięki przychodom ze sprzedaży udziałów przedsiębiorstwach i realizacje kolejnych przedsięwzięć związanych z ekoenergetyką i ekologią.

4.Pozyskanie doświadczenia przez Inkubator w ramach inkubowania przedsiębiorstw o wysokim poziomie innowacyjności związanej z ekoenergetyką.

5.Utworzenie funkcjonalnych działów badawczo-rozwojowych w ramach tworzonych spółek i korzystanie z ich zaplecza do rozwijania ekoenergetyki   rozwiązań służących do produkcji zielonej energii.

6.Stworzenie Banku Pomysłów Inkubatora w postaci zaawansowanych koncepcji technologiczno-biznesowych związanych Odnawialnymi Źródłami Energii.