Sekwencje projektu

I.   Faza Preinkubacji – 20 miesięcy, zakończenie w sierpniu 2010.
II.  Założenie 2 spółek produkcyjno-handlowych – sierpień 2010.
III. Faza komercjalizacji – funkcjonowania spółek na rynku.
IV. Dezinwestycja – wyjście kapitałowe Instytutu Karpackiego/Inkubatora ze spółek.
V.  Powoływanie kolejnych spółek zajmujących się innowacyjną działalnością w ramach ekoenergetyki.

Faza preinkubacji zostanie poprzedzona działaniami mającymi na celu dotarcie do osób posiadających Rozwiązania związane z Odnawialnymi Źródłami Energii. Przez Rozwiązanie (definicja) rozumiane jest posiadanie spójnego rozwiązania technologicznego urządzenia bądź urządzeń kogeneracji. Rozwiązania zgłaszane będą przez osoby bądź grupy osób posiadające odpowiednio wysoką wiedzę inżynierską i zamiar komercjalizacji Rozwiązania w ramach spółki prawa handlowego. Główne poszukiwania będą prowadzone w środowisku: ekspertów branżowych, akademickim na terenie całego kraju.

Ocena przedstawianych Rozwiązań technologicznych następować będzie po sobie w etapach.  Jej zadanie to dostarczenie danych do podejmowania decyzji o kwalifikowaniu Rozwiązań do dalszej procedury weryfikującej, a ostatecznie o wniesieniu udziału do przedsiębiorstw. W ocenę Rozwiązań i wybór dwóch Koncepcji zaangażowana będzie 4-osobowa Komisja Oceniająca.

Badane będą cztery Rozwiązania. Badania składać się będą z 3 etapów:
A)  Badania techniczne
B)  Analiza rynku – badania marketingowe
C) Opracowanie Koncepcji - Biznesplanu. Biznesplan zawierał będzie wszystkie konieczne elementy i informacje do całościowej przedsięwzięć.

Finalizacja fazy preinkubacji polegać będzie na wyborze dwóch Koncepcji (biznesplan), które będą posiadać zaawansowaną i adekwatną stronę technologiczno-biznesową. Przez Koncepcję (definicja) rozumiany jest całościowy biznesplan, który będzie tworzony w ramach preinkubacji wraz z właścicielami Rozwiązań.