Działania w ramach kapitalizacji

 

Działania w ramach kapitalizacji to:

 1. Proces negocjacji z partnerami prywatnymi. Określenie poziomu zaangażowania partnerów-Inwestorów w przyszłe spółki (Inkubator dopuszcza zaangażowanie do 80%).
 2. Wybór zarządu i kluczowych osób spółek. Zakłada się, że zarządy będą trzyosobowe; prezesem zarządu będzie przedstawiciel kapitału prywatnego. Inkubator w zarządzie reprezentować będzie członek zarządu.
 3. Szkolenie w dziedzinie zarządzania. Szkolenie skierowane będzie do członków zarządu spółek i innych kluczowych osób przyszłych spółek.
 4. Wyjazdy studyjne. Cztery 3-dniowe, zagraniczne wyjazdy studyjne dla 3 kluczowych osób z tworzonego przedsiębiorstwa do firm zajmujących się Odnawialnymi Źródłami Energii.
 5. Zakup aktywów tworzonych przedsiębiorstw. Instytut Karpacki/Inkubator przekaże tworzonym spółkom wartości materialne i niematerialne i obejmie do 49% wartości firmy. Przekazanie wartości materialnych (wyposażenie, sprzęt, urządzenia), niematerialnych (oprogramowanie, opracowania) i prawnych (licencje) wniesione zostanie aportem. Wycena tych wartości oparta będzie o wycenę przy zakupie tych wartości i oszacowaniu ich wartości w oparciu o opinię rzeczoznawcy. Określona tak wartość pieniężna aportu zostanie wniesiona do tworzonych spółek. Przekazanie środków finansowych spółkom nie jest możliwe. Wartość zagregowana przekazanych aktywów tworzonej firmie nie przekroczy 200tys. EURO. Udziały prywatne stanowić będą środki finansowe bądź wyceniony (przez rzeczoznawcę) aport rzeczowy. Proporcja udziałów zostanie określona na podstawie wartości wnoszonych do tworzonej firmy w oparciu o wycenę pieniężną wartości aktywów. Instytut Karpacki/Inkubator obejmie nie więcej niż 49% wartości spółki,  nie mniej niż 20%; pozostałą część stanowić będzie kapitał prywatny.


Forma prawna przedsiębiorstw, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która może zostać przekształcona w spółkę akcyjną po okresie 3 lat, przy osiągnięciu wyników założonych w biznesplanie.

Uprawnienia Instytutu Karpackiego/Inkubatora zawarte w umowie spółki:

 1. Zatwierdzanie planów działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności planów dotyczących działalności badawczo-rozwojowej;
 2. Zatwierdzanie, zamiana i wypowiadanie umów zawieranych przez spółkę powyżej 200tys złotych;
 3. Sprzedaż części bądź całości spółki;
 4. Tworzenie joint-venture, dokonywanie fuzji z innymi przedsiębiorstwami;
 5. Zakup, sprzedaż bądź obciążenie nieruchomości należących do spółki;
 6. Udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń, oraz zaciąganie zobowiązań wekslowych i kredytowych;
 7. Zatwierdzanie sprawozdania rocznego.

 

Dezinwestycja i możliwe sposoby zakończenia inwestycji w spółki przez Instytut Karpacki/Inkubator są możliwe w okresie po około 5 latach od rozpoczęcia realizacji projektu po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników, określonych w biznesplanie.Inkubator zakłada  4 możliwości zakończenia zaangażowania kapitałowego w spółce:

 1. Sprzedaż udziałów pozostałym właścicielom spółki;
 2. Sprzedaż udziałów Twórcy innemu przedsiębiorstwu bądź osobie fizycznej;
 3. Sprzedaż udziałów venture capital bądź pośrednikowi finansowemu typu mergers&acquisitions;
 4. Wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę i sprzedaż akcji na wtórnym rynku.