Informacje o projekcie


Sekwencje projektu

I.   Faza Preinkubacji – 20 miesięcy, zakończenie w sierpniu 2010.
II.  Założenie 2 spółek produkcyjno-handlowych – sierpień 2010.
III. Faza komercjalizacji – funkcjonowania spółek na rynku.
IV. Dezinwestycja – wyjście kapitałowe Instytutu Karpackiego/Inkubatora ze spółek.
V.  Powoływanie kolejnych spółek zajmujących się innowacyjną działalnością w ramach ekoenergetyki.

Faza preinkubacji zostanie poprzedzona działaniami mającymi na celu dotarcie do osób posiadających Rozwiązania związane z Odnawialnymi Źródłami Energii. Przez Rozwiązanie (definicja) rozumiane jest posiadanie spójnego rozwiązania technologicznego urządzenia bądź urządzeń kogeneracji. Rozwiązania zgłaszane będą przez osoby bądź grupy osób posiadające odpowiednio wysoką wiedzę inżynierską i zamiar komercjalizacji Rozwiązania w ramach spółki prawa handlowego. Główne poszukiwania będą prowadzone w środowisku: ekspertów branżowych, akademickim na terenie całego kraju.

Ocena przedstawianych Rozwiązań technologicznych następować będzie po sobie w etapach.  Jej zadanie to dostarczenie danych do podejmowania decyzji o kwalifikowaniu Rozwiązań do dalszej procedury weryfikującej, a ostatecznie o wniesieniu udziału do przedsiębiorstw. W ocenę Rozwiązań i wybór dwóch Koncepcji zaangażowana będzie 4-osobowa Komisja Oceniająca.

Badane będą cztery Rozwiązania. Badania składać się będą z 3 etapów:
A)  Badania techniczne
B)  Analiza rynku – badania marketingowe
C) Opracowanie Koncepcji - Biznesplanu. Biznesplan zawierał będzie wszystkie konieczne elementy i informacje do całościowej przedsięwzięć.

Finalizacja fazy preinkubacji polegać będzie na wyborze dwóch Koncepcji (biznesplan), które będą posiadać zaawansowaną i adekwatną stronę technologiczno-biznesową. Przez Koncepcję (definicja) rozumiany jest całościowy biznesplan, który będzie tworzony w ramach preinkubacji wraz z właścicielami Rozwiązań.
 
Cele szczegółowe

Cele szczegółowe projektu:

1.Założenie dwóch przedsiębiorstw związanych z urządzeniami lub innymi koncepcjami pochodzącymi z Odnawialnych  Źródeł  Energii osiągających ponadprzeciętne wyniki finansowe wynikające z faktu premii pioniera i lidera rynku.

2.Osiągniecie przez każde przedsiębiorstwo znacznej stopy zwrotu wartości całkowitego nakładu początkowego na przedsiębiorstwo w ramach preinkubacji i wartości wkładu, po okresie 5 lat.

3.Pozyskanie środków na finansowanie Inkubatora dzięki przychodom ze sprzedaży udziałów przedsiębiorstwach i realizacje kolejnych przedsięwzięć związanych z ekoenergetyką i ekologią.

4.Pozyskanie doświadczenia przez Inkubator w ramach inkubowania przedsiębiorstw o wysokim poziomie innowacyjności związanej z ekoenergetyką.

5.Utworzenie funkcjonalnych działów badawczo-rozwojowych w ramach tworzonych spółek i korzystanie z ich zaplecza do rozwijania ekoenergetyki   rozwiązań służących do produkcji zielonej energii.

6.Stworzenie Banku Pomysłów Inkubatora w postaci zaawansowanych koncepcji technologiczno-biznesowych związanych Odnawialnymi Źródłami Energii.
 
Cel strategiczny projektu

Cel strategiczny projektu to stworzenie samofinansującego się Inkubatora poprzez:

1.Powstanie dwóch przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych dostarczających na rynek urządzenia lub inne koncepcje pochodzące z Odnawialnych Źródeł    Energii. Instytut Karpacki – Inkubator Technologiczny obejmie od 20% do 49% udziałów.

2.Sprzedaż udziałów po około 5 latach, a przychód ze sprzedaży udziałów zostanie przekazany na dalszą działalność proinnowacyjną Inkubatora.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2