Informacje o projekcie
Projekt
Fundacja Instytut Karpacki realizuje projekt

"Karpackie Centrum Inicjatyw Ekologicznych - Inkubator Technologiczny"
 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 3.: Kapitał dla Innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności Innowacyjnej

 
Zasady uczestnictwa w projekcie Inwestorów

 

Zasady uczestnictwa w projekcie Inwestorów to:

1.Twórca Rozwiązań może być jednocześnie Inwestorem i objąć udziały w tworzonej spółce.

2.Spółka może mieć więcej niż jednego Inwestora oprócz uczestnictwa Inkubatora.

3.Inwestorzy mogą objąć maksymalnie 80% udziałów w spółce, nie mniej niż 51%.

4.Inwestor zgłasza swoje zainteresowanie uczestnictwem w spółce w dogodny dla siebie sposób, w czasie trwania okresu preinkubacji.

5.Inwestor deklaruje jaką wielkością udziałów w spółce jest zainteresowany i w jakiej formie zamierza wnieść aport.

6.Inwestorom zostaną zaprezentowane zaawansowane Koncepcje spółek.

7.Inwestor bądź Inwestorzy, jeżeli będzie ich więcej niż 1 wytypują dwie osoby do zarządu spółki: prezesa i wiceprezesa zarządu.

8.Inwestorzy reprezentujący większościowy kapitał spółek będą mieli także dominującą rolę w zarządzaniu spółkami, nie będą jednak mogli zmienić przedmiotu działalności spółek, którym są urządzenia lub inne koncepcje pochodzące z Odnawialnych Źródeł Energii, do tego czasu kiedy w spółkach uczestniczy Inkubator. Uprawnienia Inkubatora są zdefiniowane w innym rozdziale.

 

 
Zasady uczestnictwa w projekcie Twórców rozwiązań technologicznych
 
1.Należy wypełnić Ankietę Wstępną dostępną na WWW i przesłać ją na adres Fundacji lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Przesłanie Ankiety Wstępnej będzie jednoczesną akceptacją niniejszych Zasad.
 

2. Inkubator podejmie kontakt z wybranymi autorami Ankiet, które są zgodne ze strategią Inkubatora i założeniami realizowanego projektu.

3.Inkubator zaprosi wybranych autorów Ankiet na  Spotkanie Wstępne, którego celem będzie omówienie podstawowych założeń technicznych rozwiązań technologicznych. Spotkania odbywać się będą na terenie całej Polski.

4.Na podstawie spotkań wstępnych zostaną wybrane 4 Rozwiązania będące pojedynczą technologią  bądź grupujące kilka zbliżonych technologii w ramach jednego tzw. Rozwiązania.

5.Z Twórcami czterech wybranych rozwiązań technologicznych podpisane zostaną memoranda o współpracy, które wykluczą wykorzystanie konkretnej technologii bez zgody Twórcy,  dając im możliwość uczestnictwa w przyszłych spółkach.

6.Inkubator wraz z Twórcami opracuje Dokumentację Techniczną opisującą kluczowe zagadnienia 4 Rozwiązań. Twórcy Rozwiązań będą ściśle i nieodpłatnie współpracować przy opracowaniu Dokumentacji Technicznej.

7.Inkubator wraz z Twórcami Rozwiązań prezentować będzie koncepcje techniczne produktów inwestorom prywatnym, wyrażającym chęć wejścia kapitałowego w tworzone spółki.

8.
Po okresie preinkubacji do komercjalizacji i wejścia kapitałowego zostaną przekazane Rozwiązania, które pozytywnie przejdą proces preinkubacji. Pozostałe będą komercjalizowane w późniejszym okresie.

9.Twórcy Rozwiązań posiadać będą prawo wniesienia aportu: rzeczowego, finansowego bądź niematerialnego i na podstawie wyceny wartości aportu  objąć adekwatną ilość udziału w spółce.

10.Istnieje możliwość zaangażowania się Twórców Rozwiązań w bieżące funkcjonowanie spółki jako: a) członek zarządu, b) pracownik, c) doradca-ekspert.

 
Działania w ramach kapitalizacji

 

Działania w ramach kapitalizacji to:

 1. Proces negocjacji z partnerami prywatnymi. Określenie poziomu zaangażowania partnerów-Inwestorów w przyszłe spółki (Inkubator dopuszcza zaangażowanie do 80%).
 2. Wybór zarządu i kluczowych osób spółek. Zakłada się, że zarządy będą trzyosobowe; prezesem zarządu będzie przedstawiciel kapitału prywatnego. Inkubator w zarządzie reprezentować będzie członek zarządu.
 3. Szkolenie w dziedzinie zarządzania. Szkolenie skierowane będzie do członków zarządu spółek i innych kluczowych osób przyszłych spółek.
 4. Wyjazdy studyjne. Cztery 3-dniowe, zagraniczne wyjazdy studyjne dla 3 kluczowych osób z tworzonego przedsiębiorstwa do firm zajmujących się Odnawialnymi Źródłami Energii.
 5. Zakup aktywów tworzonych przedsiębiorstw. Instytut Karpacki/Inkubator przekaże tworzonym spółkom wartości materialne i niematerialne i obejmie do 49% wartości firmy. Przekazanie wartości materialnych (wyposażenie, sprzęt, urządzenia), niematerialnych (oprogramowanie, opracowania) i prawnych (licencje) wniesione zostanie aportem. Wycena tych wartości oparta będzie o wycenę przy zakupie tych wartości i oszacowaniu ich wartości w oparciu o opinię rzeczoznawcy. Określona tak wartość pieniężna aportu zostanie wniesiona do tworzonych spółek. Przekazanie środków finansowych spółkom nie jest możliwe. Wartość zagregowana przekazanych aktywów tworzonej firmie nie przekroczy 200tys. EURO. Udziały prywatne stanowić będą środki finansowe bądź wyceniony (przez rzeczoznawcę) aport rzeczowy. Proporcja udziałów zostanie określona na podstawie wartości wnoszonych do tworzonej firmy w oparciu o wycenę pieniężną wartości aktywów. Instytut Karpacki/Inkubator obejmie nie więcej niż 49% wartości spółki,  nie mniej niż 20%; pozostałą część stanowić będzie kapitał prywatny.


Forma prawna przedsiębiorstw, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która może zostać przekształcona w spółkę akcyjną po okresie 3 lat, przy osiągnięciu wyników założonych w biznesplanie.

Uprawnienia Instytutu Karpackiego/Inkubatora zawarte w umowie spółki:

 1. Zatwierdzanie planów działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności planów dotyczących działalności badawczo-rozwojowej;
 2. Zatwierdzanie, zamiana i wypowiadanie umów zawieranych przez spółkę powyżej 200tys złotych;
 3. Sprzedaż części bądź całości spółki;
 4. Tworzenie joint-venture, dokonywanie fuzji z innymi przedsiębiorstwami;
 5. Zakup, sprzedaż bądź obciążenie nieruchomości należących do spółki;
 6. Udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń, oraz zaciąganie zobowiązań wekslowych i kredytowych;
 7. Zatwierdzanie sprawozdania rocznego.

 

Dezinwestycja i możliwe sposoby zakończenia inwestycji w spółki przez Instytut Karpacki/Inkubator są możliwe w okresie po około 5 latach od rozpoczęcia realizacji projektu po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników, określonych w biznesplanie.Inkubator zakłada  4 możliwości zakończenia zaangażowania kapitałowego w spółce:

 1. Sprzedaż udziałów pozostałym właścicielom spółki;
 2. Sprzedaż udziałów Twórcy innemu przedsiębiorstwu bądź osobie fizycznej;
 3. Sprzedaż udziałów venture capital bądź pośrednikowi finansowemu typu mergers&acquisitions;
 4. Wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę i sprzedaż akcji na wtórnym rynku.

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2